พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

นายประกอบ จันทรทิพย์

นายประกอบ จันทรทิพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 2 และกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้ง-ปะโค โดยวัดทุ่งสว่างปะโคและโรงเรียนบ้านปะโคเป็นเจ้าภาพจัดอบรมคุณธรรมนักเรียนตามโครงการพัฒนาคุณธรรมสำนึกความเป็นไทยให้ยั่งยืน ชุมชนบ้านปะโคได้ร่วมมือจัดทำอาหารและจัดอาคารสถานที่ด้วยจิตศรัทธา