พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

นายประกอบ จันทรทิพย์

นายประกอบ จันทรทิพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การแข่งขันทักษะวิชาการ


วันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กลุ่มโรงเรียนห้วยเกิ้งปะโค ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านปะโค มีท่านรองสพป.อด.๒ นายบุญเชิญ บุตตะโยธี เป็นประธานเปิดงาน มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๘ โรง คือ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง ( วสร.)โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย โรงเรียนบ้านดงน้อย โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ โรงเรียนบ้านปะโค เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป ในการนี้โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งได้สนับสนุนวงโปงลาง ของนักเรียนแสดงในพิธีเปิดงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น